دکتر محمد سلیمانی - سوابق علمی

سوابق علمی

دانشگاههای محل تحصيل
زمينه‌های تخصصی آموزشی و تحقيقاتی
دروس ارائه شده
پروژه‌های تحقيقاتی و صنعتی
مقالات مجلات
مقالات کنفرانس
تاليفات (کتب تاليفی و ترجمه‌ای)
فعاليتهای آموزشی و پژوهشی
راهنمايی پروژه‌های تحصيلات تکميلی
افتخارات کسب شده
آزمايشگاه (های) تحقيقاتی
 

 

 

  دانشگاههای محل تحصيل

  • دکترای مخابرات ، دانشگاه پير و ماری کوری – مدرسه عالی برق SUPELEC ، فرانسه ، سال اخذ 1361

  • کارشناسی ارشد: دانشگاه پير و ماری کوری، پاريس

  • کارشناسی: دانشگاه شيراز

 

  2- زمينه‌های تخصصی آموزشی و تحقيقاتی :

 • آنتن
 • مايکروويو
 • رادار
 • الکترومغناطيس
 • ماهواره

 

  3- اسامی و مشخصات جوايز علمی
• تقدير برای کتاب مقدمه أی برای آنتن (کتاب سال 1369)
• استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت.
• استاد نمونه کشور سال 74 .
• پژوهشگر نمونه دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت سال79.
• پژوهشگر نمونه جشنواره سلمان فارسی سپاه آذر 83.

 
4- عضويتها:

  5- دروس ارائه شده :

 

رديف

  مقطع

  عنوان دروس مورد تدريس

1

  دکترا و ارشد

  روشهای عددی در الکترومغناطيس

2

  دکترا و ارشد

  اجزاء نيمه هادی مايکروويو

3

  دکترا و ارشد

  سيستمهای رادار

4

  کارشناسی

  ميدانها و امواج

5

  کارشناسی

  الکترومغناطيس

6

  کارشناسی

  مايکروويو

7

  کارشناسی

  آنتن

8

  دکترا و ارشد

  طراحی مدارات فرکانس بالا

9

  دکترا و ارشد

  طراحی فضاپيما (ماهواره)

10

  دکترا و ارشد

  دفاع و جنگ الکترونيک

 

 

  6- پروژه های تحقيقاتی- صنعتی :

  ر ديف

  عنوان طرح

  سمت در طرح

  1

  محاسبات نا پيوستگی در موجبر CPW

  مسئول طرح

  2

  آناليز آنتن مايکرواستريپ CPW

  مسئول طرح

  3

  ايجاد آزمايشگاه تحقيقاتی پيشرفته آنتن

  مسئول طرح

  4

  ساخت گيرنده IF راداری

  مسئول طرح

  5

  ساخت سوئيچ RF

  مسئول طرح

  6

  ساخت تقويت کننده پر قدرت RF

  مسئول طرح

  7

  ساخت مخلوط کننده فرکانس مايکروويو

  مسئول طرح

  8

  ساخت STC راداری

  مسئول طرح

  9

  ساخت آنتن آرايه ای ريزنواری

  مسئول طرح

  10

  محاسبه انرژی رها شده در بافت برای کاربرد دياترمی

  مسئول طرح

  11

  پروژه امواج الکترومگنتيک در بافت ها

  مسئول طرح

  12

  طراحی و ساخت DIFM

  مسئول طرح

  13

  طراحی و ساخت ماهواره کوچک

  مسئول طرح

  14

  پوشش راداری

  مشاوره

  15

  پوشش ايستگاههای تلويزيونی

  مسئول طرح

  16

  بررسی ساخت تکن

  مسئول طرح

  17

  بررسی طراحی و ساخت ماهواره زهره

  مسئول طرح

  18

  بررسی تصويربرداری ماهواره ای

  مسئول طرح

  19

  بررسی توجيهی ماهواره زهره

  مسئول طرح

  20

  رادار آرايه فازی

  مسئول طرح

  21

  گروه ماهواره دانشگاه

  مسئول طرح

  22

  بررسی موج ميليمتری

  مسئول طرح

  23

  رادار قدير

  ناظر طرح

  24

  کوثر 84

  مسئول طرح

  25

  بررسی چشم انداز، اهداف، و ماموريتهای سازمان فضائی

  مسئول طرح

  26

  طراحی و بهينه سازی و ساخت آنتن ياگی – يودا ميکرواستريپی در باند C

  مسئول طرح

  27

  بررسی اثرات تشعشع راديوئی تلفن همراه روی بدن انسان

  مسئول طرح

  28

  خدمات مشاوره پژوهشی و تدوين دستورالعمل حفاظت در برابر امواج الکترومغناطيسی

  مسئول طرح

  29

  احراز ايمنی تشعشعات ناشی از سايتهای همراه اول شهر تهران

  مسئول طرح

  30

  تدوين و گردآوری و چاپ کتاب تحليل و طراحی ماموريت فضائی

  مسئول طرح

  31

  احراز ايمنی تشعشعات ناشی از سايتهای ايرانسل شهر تهران

  مسئول طرح

  32

  تدوين و انتشار کتاب حفاظت در برابر امواج الکترومغناطيسی

  مسئول طرح

  33

  طراحی و شبيه سازی آنتن ناوبری

  مسئول طرح

  34

  مشاوره در خصوص رادار آرايه فازی

  مسئول طرح

  35

  تهيه نقشه تشعشعات راديويی شهر تهران

  مسئول طرح

 

  7- مقالات مجله و کنفرانس :

 

  رديف

  عنوان مقاله

  نام ناشر

  1

  Microwave diffraction for biomedical application (download)

  1982 , IEEE - MTT

  2

  سيستمهای موشکی مادون قرمز در مقايسه با سيستمهای رادار

  پژوهش در علم و صنعت 1367

  3

  طراحی و ساخت مخلوط کننده مايکروويو

  پژوهش در علم و صنعت 1368

  4

  نظام حمايتی و هدايتی محققين مبتکرين

  تحقيق و توسعه 1368

  5

  چگونگی ايجاد ارتباط صنعت و دانشگاه

  علم و تکنولوژی توسعه 1369

  6

  بررسی تئوريک طراحی و ساخت آنتن موجبری شکافدار باند X

  اميرکبير 1369

  7

  بررسی ارتباط مراکز پژوهشی و دانشگاهی با بخش توليد

  علم، تکنولوژی و توسعه 1369

  8

  R & D Policy IN IRAN

  مدرسه عالی عرب سوريه 1990

  9

  Computation of static capacitances for discontinuities in GCPW by moment method

  کنفرانس ANTEM کانادا 1992

  10

  Computation of static capacitances for discontinuities in GCPW by moment method

  Europe Microwave Eng 1992

  11

  some modifications on cavity method for analysis of microstrip antennas

  هندوستان-دهلی 1993

  12

  آناليز آنتنهای ميکرواستريپ با روش پتانسيل مخلوط و روش ممان

  اولين کنفرانس برق 1372

  13

  Computation of capacitance of gap discontinuities & interdigitated capacitor in coplanar waveguide by moment method

  اميرکبير 1372

  14

  Computation of capacitance of gap discontinuities & interdigitated capacitor in coplanar waveguide by moment method

  3 rd international symp . on antennas & EM theory , 1993

  15

  Mutual Coupling Between Rectangular Microstrip Patch Antennas

  Symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetic , Kanata, Canada, 1994

  16

  Computation of static capacitances for discontinuities in coplanar waveguide by moment method

  مجله بين المللی مهندسی علم و صنعت 1993

  17

  آناليز آنتن patch مايکرواستريپی با روش حفره رزونانسی اصلاح شده

  اولين کنفرانس مهندسی برق 1372

  18

  طراحی و ساخت تقويت کننده قدرت مايکروويو در باند فرکانس L

  دومين کنفرانس مهندسی برق 1373

  19

  Mutual coupling between rectangular micristrip patch antennas

  دومين کنفرانس مهندسی برق 1373

  20

  تفکيک پالسهای متداخل راداری در سيستمهاي{ ESM

  سومين کنفرانس مهندسی برق 1374

  21

  حل تمام موج ناپيوستگی ها در موجبر هم صفحه

  مجله بين‏المللی مهندسی علم وصنعت 1373

  22

  محاسبه ظرفيت سلفی استاتيک ناپيوستگی ها در موجبر هم صفحه CPW به روش مومنت

  سومين کنفرانس مهندسی برق 1374

  23

  حل تمام موج نا پيوستگی پله در موجبر هم صفحه

  سومين کنفرانس مهندسی برق 1374

  24

  محاسبه توان الکترومغناطيسی جذب شده توسط بافت به روش المانهای محدود سه بعدی

  سومين کنفرانس مهندسی برق 1374

  25

  تحليل تمام موج آنتنهای هم صفحه به روش مومنت

  سومين کنفرانس مهندسی برق 1374

  26

  پردازشگر عصبی پالس در يک سيستم شنود رادار

  سومين کنفرانس مهندسی برق 1374

  27

  کنترل تطبيقی موتور پله ای مغناطيس دائم پس از خطی سازی کامل

  سومين کنفرانس مهندسی برق 1374

  28

  طراحی و ساخت مخلوط کننده حذف تصوير ريزنواری

  مجله بين‏المللی مهندسی 1374

  29

  اندازه گيری افزايش دمای بافت بر اثر اعمال انرژی الکترومگنتيک

  سومين کنفرانس برق 1374

  30

  Analysis of microstrip antennas using modified cavity method

  مجله علوم و تکنولوژی شيراز 1374

  31

  A new approach to unsupervised clustering & competitive learning

  مجله علمی دانشگاه شاهد 1375

  32

  Full wave analysis of grounded coplanar waveguide discontinuities

  مجله علوم و تکنولوژی شيراز 1375

  33

  Full wave analysis of grounded coplanar waveguide discontinuities

  پنجمين سمپوزيم پيشرفتهای تکنولوژی مايکروويو - اوکراين 1375

  34

  بررسی اثرات موقعيت، شکل و اندازه الکترودها روی توزيع توان در دياترمی

  چهارمين کنفرانس مهندسی برق 1375

  35

  Radar signal categorization using neural network & competitive algorithms

  آمريکا 1996 IASTED,

  36

  يک روش سريع و قابل انعطاف آستانه سنجی چند سطحی و بکارگيری آن در تصاوير CT

  کنفرانس مهندسی پزشکی 1375

  37

  تقويت تصاوير CT ديجيتالی با استفاده از افزايش کنتراست و حذف نويز

  کنفرانس مهندسی پزشکی 1375

  38

  Full wave analysis & implementation of a microstrip slot loop antenna with coplanar coaxial feed using moment method in spectral domain

  مجله اميرکبير شماره 33 1376

  39

  اندازه‏گيری افزايش دمای فانتوم بر اثر اعمال انرژی الکترومغناطيسی

  مجله دانشور 1376 ، 16

  40

  محاسبه ميدان حاصل از پراش از روی رديفهای موازی و هم ارتفاع ساختمان با فواصل متغيير

  مجله دانشور 1376 ، 18

  41

  طراحی و ساخت يک ترکيب کننده تلويزيونی با استفاده از روش خط فاز

  ششمين کنفرانس مهندسی برق 1377

  42

  3 D-TLM Method For Analysis of Microstrip Patch Antenna Using Personal Computer

  PIERS 1999

  43

  Analysis of Mutual Coupling Between Microstrip Patch Antenna Using Transmission Line Method

  PIERS 1999

  44

  شبيه سازی کامپيوتری انتشار امواح راديوئی باند مايکروويو/ يو اچ اف جهت طراحی شبکه های مخابراتی سلولی شهری- غير شهری و شبکه بهينه رادری کنترل ترافيک فضای کشور

  هفتمين کنفرانس مهندسی برق ايران ارديبهشت 1378

  45

  مجاسبه توزيع جريان، توزيع نيرو و سرعت بر حسب زمان در تفنگ ريلی همگن با روش المانهای محدود سه بعدی

  هفتمين کنفرانس مهندسی برق ايران ارديبهشت 1378

  46

  طراحی و ساخت سيستم DIFM در باند فرکانسی GHz 8-4

  هفتمين کنفرانس مهندسی برق ايران ارديبهشت 1378

  47

  اثر تلفات اهمی در DCLM سه بعدی با روش المانهای محدود

  دومين کنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران- اميرکبير 1378

  48

  Low Earth Orbit (LEO) Land Mobile Satellite channel Modeling and Simulation

  5- th Asia-Pacific Conference on Multilateral Cooperation in Space Technology Applications Dec 1999 تهران

  49

  Thermal Analysis of 3D Inhomogeneous Railgun Using Finite Element

  ASME-ESDA سوئس ‏2000

  50

  بازدهی محاسباتی فرايند پراکندگی در روش ماتريس خط انتقالی

  مجله اميرکبير 1379

  51

  محاسبه تلفات اهمی و توزيع دما در تفنگ ريلی غيرهمگن با روش المانهای محدود سه بعدی

  مجله علوم مهندسی علم و صنعت 1379

  52

  آناليز، طراحی و مدلسازی سطوح انتخابگر فرکانس

  هشتمين کنفرانس مهندسی برق 1379

  53

  مطالعه اثر ولتاژ تغذيه و طول آرميچر در سرعت DCLM

  هشتمين کنفرانس مهندسی برق 1379

  54

  محاسبه ميزان تابش الکترومغناطيس در بافتهای زنده

  هشتمين کنفرانس مهندسی برق 1379

  55

  محاسبه ميدان حاصل از پراش از روی رديفهای موازی و غير هم ارتفاع ساختمان با فواصل متغيير

  مجله علوم مهندسی علم و صنعت 1379

  56

  Telemetry & Command Antenna for a Micro Satellite at VHF/UHF Frequencies (Design & Manufacturing)

  IEEE APS2000, Utah State University 1379

  57

  محاسبه رفتار رزنانسی اتاق اندازه گيری EMC با روش ماتريس خط انتقالی

  مجله دانشور سال7 ش25 پ1378

  58

  طراحی و شبيه سازی يک سيستم کدينگ برای بخش تله متری يک ماهواره کوچک LEO

  اولين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا 1379

  59

  طراحی سيستم پردازش و فشرده سازی تصوير در ماهواره کوچک LEO

  اولين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا 1379

  60

  اداره فرمان و داده در ماهواره های کوچک LEO

  اولين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا 1379

  61

  سيستم تصويربرداری و سنجش از راه دور ماهواره کوچک LEO

  اولين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا 1379

  62

  طراحی و ساخت أنتن تله متری و فرمان ماهواره کوجک

  اولين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا 1379

  63

  فيلتر کواکسيالی با تشديدکننده­های تزويج شده خازنی در باند UHF

  هشتمين کنفرانس مهندسی برق 1379

  64

  A Solution to Inhomogeneous 3D Railgun (download)

  5 th internat. Sym. On Ant., Propag & EM Theory (ISAPE2000)

  65

  تخمين طيف سيکنال خروجی روش ماتريسی خط انتقالی برای شبيه سازی مدارات..

  مجله علوم مهندسی علم و صنعت ج13ش3 1381

  66

  3 D-TLM Method For Analysis of Microstrip Patch Antenna with …

  مجله علوم مهندسی علم و صنعت 1379

  67

  تعيين ميزان پارامترهای آنتن در مجاورت محيطهای غير همگن تلفاتی

  سومين کنفرانس دانشجوئی مهندسی برق، علم و صنعت آبان 1379

  68

  سيستم پردازش و فشرده سازی تصوير ماهواره LEO کوچک

  اولين کنفرانس ماشين بينائی و پردازش تصوير ايران د. بيرجند 1379

  اسفند

  69

  “ Store & Forward Payload for an Experimental – Scientific LEO Microsatellite ”

  2 nd Symposium on Microsatellite Applications for Asia and the Pacific, China-Bejing May-2001

  70

  “ Imaging Payload for an Experimental – Scientific LEO Microsatellite ”

  Second Symposium on Microsatellite Applications for Asia and the Pacific , China-Bejing May-2001

  71

  Inhomogeneous Effects of Temperature Changes on the Velocity of Rail-gun in Three Dimensional Condition

  International Journal of Engineering , vol14, No. 1, Feb 2001, pp 41-48

  72

  تحليل مداری گريد اسيلاتورهای مايکروويو با استفاده از تابع دورانی

  نهمين کنفرانس مهندسی برق ايران ارديبهشت تهران 1380

  73

  روشهای کم کردن جذب توان الکترومغناطيسی در بافتهای مغز

  مجله علوم مهندسی علم و صنعت 1380

  74

  تغيير مشخصه آنتن گوشی تلفن سيار در مجاورت سر انسان

  نهمين کنفرانس مهندسی برق ايران ارديبهشت تهران 1380

  75

  تحليل حرارتی تفنگ ريلی سه بعدی و غيرهمگن با روش المان محدود

  مجله دانشکده فنی دانشگاه تبريز 1380 ش24

  76

  A quadrifilar Helix Antenna for a LEO Satellite Ground station

  IST 2001 Tehran - 1-3 Sep

  77

  شرايط مرزی جذبی در تحليل ساختارهای مايکروويو به روش ماتريس خط انتفالی

  دهمين کنفرانس مهندسی برق 1381

  78

  تاثير انحراف از مشخصه ايده آل عناصر در عملکرد سيستم تشخيص دهنده فرکانس

  دهمين کنفرانس مهندسی برق تبريز 1381

  79

  سيستمهای زمينی ماهواره ها

  مجله صنايع الکترونيک خرداد1381

  80

  جايگاه تصويربرداری ماهواره ای در جهان امروز

  مجله صنايع الکترونيک مهر 1381

  81

  سيستمهای دورسنجی و فرمان از دور در ماهواره ها

  مجله صنايع الکترونيک مهر1381

  82

  سيستمها و سرويسهای مخابراتی ذخيره و ارسال پيام در ماهواره های LEO

  مجله صنايع الکترونيک دي1381

  83

  جنگ افزارهای ضد ماهواره

  ضد ماهواره های پرتابه ای

  مجله صنايع الکترونيک ش 7 بهمن1381

  84

  شبيه سازی سيستم شبيه سازی ارسال در حالت دستيابی به کانال ماهواره LEO

  دومين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا 1382 دی

  85

  شبيه سازی سيستم ذخيره و ارسال در حالت اتصال يافته و محاسبه پارامترهای مؤثر بر راندمان لينک در ماهواره LEO

  دومين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا دی 1382

  86

  شبيه سازی کانالهای ارتباطی متغيير با زمان در ماهواره های LEO

  دومين کنفرانس علمی و کاربردی سازمان صنايع هوا فضا دی 1382

  87

  تحليل تمام موج ساختارهای متناوب، آرايه های مشبک و فيلترهای شبه نوری

  مجله دانشور- سال نهم ش37 اسفند 1380

  88

  Turbo codes performance in LEO satellite systems (download)

  7 th ISCTA 13th-18th July 2003 St. Martin's College, Amble side, UK

  89

  Turbo codes for nongeo satellite communications

  IEEE Int,l. symp. On signals, circuits & systems (SCS2003), Iasi , Romania, July 10-11, 2003, pp633-636

  90

  A Novel quadrifilar Helix Antenna For Use In LEO Satellite communication (download)

  International Conf . Antenna Theory and Techniques ICATT'03 , Sevastopol, Ukraine ,September 9-12, 2003, pp509-511

 

  A Novel Quadrifilar Helix Antenna (SQHA) for Generation of a Saddle Point Shaped Radiation Pattern for Use in LEO Satellite Ground Terminals

  Asia-Pacific Microwave Conf. 2003 APMC'03, Seoul, Korea .

  91

  Coplanar- fed Bow-Tie microstrip antenna analysis using FDTD Method

  International Symposium on Telecommunication IST2003, 16-18 Aug

  92

  Bow-Tie microstrip antenna analysis and design using FDTD Method (download)

  Assian Pacific conf. On applied Electromagnetic, APACE-2003, Kualampour , Malaysia, 12-14 Aug 2003, pp42-45

  93

  THE EFFECT OF FRACTAL SHAPES ON CPW-FED BOW-TIE ANTENNAS BEHAVIOR AS MULTIFREQUENCY-WIDEBAND STRUCTURES

  Asia Pacific Microwave Conference, Dec. 15-18, 2004 .

  94

  INTERFERENCE REJECTION IN PARTIALLY ADAPTIVE ARRAY ANTENNA USING CONSTRAINT KALMAN ALGORITHM

  2 th IEEE conference in Bahrain, GCC, Nov. 23-25, 2004

  94

  محاسبه توزيع نيروها در يک پرتاب کننده الکترومغناطيسی

  مجله دانشکده فنی تبريز، جلد 30، شماره 1 بهار 83

  95

  Simulation of FSS using 3D TLM method

  Iranian Journal of Sc . & Tech., vol28, no. B3 و 1383

  96

  فشرده سازی پالس ديجيتال در سيستمهای رادار (download)

 

  کنفرانس دفاع الکترونيک

  دانشجوئی- صنعتی خواجه نصير بهمن 1383

  97

  بررسی و شبيه سازی تکنيکهای جمينگ در ماهواره ها و سيستمهای فضائی

  کنفرانس دفاع الکترونيک

  دانشجوئی- صنعتی خواجه نصير بهمن 1383

  98

  اثرات جمينگ پالسی و پيوسته بر گيرنده های GPS

  کنفرانس دفاع الکترونيک

  دانشجوئی- صنعتی خواجه نصير بهمن 1383

  99

  حذف همزمان تداخلات پيوسته زمان و پالسی در آنتنهای آرايه ای پاره وفقی

  سيز دهمين کنفرانس مهندسی برق ايران ارديبهشت 84 ز نجان

  100

  Analysis and design of a novel dual band frequency selective surface based on inset

  سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ارديبهشت 84 ز نجان

  101

  طراحی دقيق آنتن پچ مستطيلی با استفاده از مدل شبکه چند پورتی

  سيز دهمين کنفرانس مهندسی برق ارديبهشت 84 ز نجان

  102

  Multi-band diamond shaped Sierpinski gasket monopole antenna

  Asia-pacificMicrowave Conference,APMC 2004,New Delhi, India .

  103

  RCS Computation of Airplane Using Parabolic Equation (download)

  17 th IEEE Asia - Pacific Microwave Conference , pp. 2333-2336, 2005 .

  104

  Analysis and design of a novel dual band frequency selective surface based on inset crossed-dipoles fractal geometry using 3D-FDTD method

  ICEE 2005, Zanjan, Iran, Vol. 2, pp. 467-471 .

  105

  Elliptical multiple ring monopole antennas”, IEE Seminar on Wideband and Multi-band antennas and arrays

  Birmingham , UK , pp.124-127 . Sept 2005

106 Multiband behavior of wideband Sierpinski fractal bow-tie antenna (download) proceeding of: Wireless Technology, 2005. The European Conference on

  107

  Wideband reconfigurable printed dipole antenna with harmonic trap (download

  International Workshop on novel meta-materials and small antennas, IWAT, pp188-191

  108

  Ground plane effect on the multi-band multiple ring monopole antenna (download)

  International Workshop on novel meta-materials and small antennas, pp88-91

  109

  A novel microstrip fed multi-band multiple ring monopole antenna

  Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE2006

  110

  Diamond shaped Sierpinski gasket monopole antenna for multi-band arrays applications

  Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE2006

  111

  Reconfigurable log-periodic printed dipole antenna

  Loughborough Antenna and Propagation Conference, LAPC2006 .

  112

  Multi-band diamond shaped Sierpinski gasket monopole antenna

  Microwave and Optical Technology Letters. Vol 48, issue 6, pp 1069-1073 , jun 2006

  113

  Reconfigurable printed dipole antenna with harmonic trap for wideband applications

  Microwave and Optical Technology Letters. VOL. 48, ISSUE 5 ,

  114

  A novel fast method for accurate model analysis of the microstrip patch antennas

  11 th International symposium on Antenna Technology and Applied Electromagnetics , -17 15 June, 2005

  115

  Accurate design of circularly polarized microstrip array antenna using multiport network model (download)

  15 th International Crimean Conference of Microwave and Telecomm . Technology, CriMico , pp351-353, 12-16 , Sept, 2005

  116

  Accurate analysis and design of dual-feed circularly polarized microstrip patch antenna based on multiport network model (download)

  17 th Asia-Pacific Microwave Conference APMC2005 4-7 Dec, 2005

  117

  Accurate analysis and design of circularly polarized dual-feed microstrip array antenna using multiport network model

  APACE, Dec 2005, Malaysia, 20-21, 2005, pp 16-20

  118

  Accurate analysis and design of circularly polarized dual-feed microstrip array antenna using multiport network model

  Iraian journal of sc. And tech. transaction B-Engineering, vol. 31, issue B3 pp 377-384, jun 2007

  119

  طراحی دقيق آنتن پچ مستطيلی با استفاده از مدل شبکه چند پورتی

  سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق، زنجان، ارديبهشت 1384

  120

  طراحی اناليز و ساخت تغيير فاز دهنده پنج بيتی در باند S

  چهاردهمين کنفرانس مهندسی برق ايران ارديبهشت 1385

  121

  Scattering Computation from the Target with Lossy Background ,

  Progress in EM research , vol. 57, pp. 151-163 , , 2006 EMW Publishing, Cambridge, USA .

  122

  RCS Computation of Airplane Using Parabolic Equation ,

  Progress in electromagnetic research , vol. 57, pp. 265-276, 2006 , EMW Publishing, Cambridge, USA .

  123

  RCS Computation of Targets Using Three Dimension Scalar Parabolic Equation

  Applied Computational EM Society Journal ( ACES). Vol 22 issue 2, pp 254-259, jul 2006

  124

  Elliptical Multiple-ring Monopole Antennas (download)

  Microwave and Optical Technology Letter, vol48 no1 jan 2006 , pp. 4-8

  125

  Monostatic RCS Computation of Reflector Antennas Using Parabolic Equation

  6th International Conference on Computation in Electromagnetic CEM 2006 , Aachen, Germany . , pp. 43-44 ,

  126

  A New Algorithm for Scattering Calculation of Absorber Coated Objects (download)

  6th IEEE Internat. Conference on Electro/Information Technology EIT , pp. 603-607 Michigan State University, East Lansing, USA .

  127

  مدل شبکه چند پورتی برای طراحی آنتنهای آرايه ای مايکروستريپ و بررسی کوپلينگ متقابل بين عناصر آرايه

  مجله دانشکده فنی دانشگاه تبريز

  128

  Prediction of the Input Impedance of two Coupled Monopole Antennas Using Fuzzy Modeling (download)

  IEEE, international conf. on granular regular comparing (GRC) may 10-12, 2006, pp:97-100

  129

  Influence of thickness of the rings and height from the ground on the input characteristics of the multi-band multiple ring monopole antennas

  IEEE Antenna and Propagation Internat. Symposium 2006, (AP-S 2006)

  130

  A novel compact artificial magnetic conductor based on multiple non-grounded vias

  Progress in electromagnetic research symposium 2007 beijing china march 26-30 pp 1096-1099

  131

  Design and Analysis of Frequency Selective Surfaces with Lumped Elements for Secure Wireless Indoor Networks Using Split-Field Update FDTD Method (download)

  the 2007 IEEE AP-S Internat. Symposium on Ant. and Prop. in Honolulu, Hawaii, USA on June 10-15,

  132

  A Fuzzy Model for Computing Input Impedance of Two Coupled Dipole Antennas in the Echelon Form in the Frequency Domain ,” (download)

  Progress In Electromag. Research Journal (PIER) , vol . 78, pp. 265–283, January 2008 .

  133

  Prediction of the Input Impedance of two Coupled dipoles Antennas in echelon form (download)

  IEEE GRC’07 Symp. , pp. 336–340, November, 2007 .

  134

  Prediction of the Input Impedance of two Coupled dipoles Antennas in echelon form

  Progess in electromag research PIER 78, pp 265-283,2008

  135

  A novel compact MNGV-AMC structure for low frequency band mobile communication(download)

  IWAT 2007 IEEE intern. Wirkshop on antenna technology "small and smart antennas , meta materials & applications" uk, pp392-395

  136

  Narrow band-pass wave guide filter using frequency selective surfaces loaded with surface mount capacitors (download)

  ICEAA 07 sep 17-21 2007 Torino Italy, pp173-176

  137

  Shortcuts for Designing Finite Microstrip Reflectarrays with Non-Identical Elements in 60GHz Band (download)

  Internat. Conf. on Computers, Communications and Systems
Nov. 2, 2007, Daegu Uni.,Korea

  138

  Novel Even Harmonic Mixer For 3G Mobile Receiver (download)

  Progress in EM Research M, Vol.1, 69-77 , 2008

  139

  Novel Miniaturized Wilkinson Power Divider For 3G Mobile Receiver (download)

  Progress in EM Research M, Vol.3, 9-16 , 2008

  140

  Novel Enhanced and Miniaturized 90 coupler For 3G EH Mixer (download)

  Progress in EM Research M, Vol.3, 43-50 , 2008

  141

  Prediction of Scattered field from Linearly Loaded Dipole Antenna Using Fuzzy Inference (download)

  Internat. Conference on Computational Intelligence for Modeling , Control and Automation - CIMCA'2008 dec 2008 Vienna – Austria

  142

  A Fuzzy Model for Computing back-Scattering Response of Linearly Loaded Dipole Antenna in the Frequency Domain

  Journal Progress In Electromag. Research Journal (PIER ) , vol . 86, pp. 229–242, Oct 2008 .

  143

  High-gain CMOS Low Noise Amplifier for Ultra Wide-band Wireless Receiver

  PIERS 2009 in Beijing

  144

  A Fast Hybrid Model for Analyzing Nonlinearly Loaded Antenna and Finite Antenna Array in the Frequency Domain (download)

  the 2008 Asia-Pacific Microwave Conference , Hong Kong and Macau on Dec. 16-19, 2008 and Dec. 19-20, 2008 ,

  145

  A Hybrid Model in Analyzing Nonlinearly Loaded Dipole Antenna and Finite Antenna Array in the Frequency Domain (download)

  International Journal of RF and Microwave Computer Aided Design Engineering . Vol 19, issue 4,pages 512-518, jul 2009

  146

  A Novel Algorithm for Blind Adaptive Recognition between 8-PSK and π/4-Shifted QPSK Modulated Signals for Software Defined Radio Applications (download)

  Proc. 4th international Conf. on CROWNCOM 2009 ,

  147

  Prediction of Induced Current in Externally Excited Dipole Antenna Using Fuzzy Inference (download)

  IEEE AMS’08 Symp. , pp. 1039-1042, May, 2008. ,

  148

  Prediction of Scattering from Perfectly Conducting Cylinders Using Fuzzy Logic

  IEEE GRS’08 Symposium , December, 2008 .

  149

  Prediction of Input Admittance of Lossy dipole Antenna Based on Fuzzy Inference

  IEEE FUZZ’09 Symp. ,2009

  150

  A 0.18- 3~5GHz CMOS LNA for ultra Wide-band Wireless Receiver

  هفدهمين کنفرانس برق علم و صنعت 1388 22-24 ارديبهشت

  151

  تعيين تعداد سيگنالهای رسيده به آرايه آنتنی در حضور چف

  کنفرانس بين اللمللی فنآوری موج می ل يمتری و تراهرتز. 8-10 ديماه 1388 دانشگاه صنعتی اميرکبير

  152

  طراحی آرايه آنتن با شکل meander line با استفاده از الگوريتم بهينه سازی IWO برای کاربرد در سيستم چند ورودی چند خروجی در فرکانس 5.8 گيگاهرتز. (download)

  هيجدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران 21-23 ارديبهشت 1389 دانشگاه صنعتی اصفهان

  153

  Design of a Meander-Shaped MIMO Antenna Using IWO Algorithm for Wireless Applications . ( download )

  ACES Jounal, VOL. 25, No.7 July 2010, PP 631-638

  154

  Optimization of printed Yagi Antenna Using Invasive Weed Optimization ( ( IWO )( download )

  IEEE antennas & wireless Propagation letters, vol 9, 2010, pp 1275-1278

155 Novel Rectangular Coupled Line Bandpass Filter (download) Progress In Electromagnetics Research Symposium Proceedings, Xi'an, China, March 22–26, 2010 . pp 493-497.

  156

  Designing a Compact-Optimized Planar Dipole Array Antenna ( download )

  IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPA. LETTERS, VOL. 10, 2011 , pp 243-246

  157

  FDTD Modeling of Dispersive Bianisotropic Media Using Z-Transform Method (download)

  IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 59, NO. 6, JUNE 2011 , pp2268-2279

  158

  Analytical and Numerical Calculation of Reflection from a Multilayer Slab Backed by a PEMC , ( download )

  International Conference MMS 2011, Tunesia

  159

  روش بهينه‌سازی ترکيبی TAGUCHI-PSO ( download )

  11 امين دوره کنفرانس مهندسی برق ايران 1390

  160

  Location Estimation and Mobility Prediction Using Neuro-fuzzy Networks (download)

  International Journal of Computer Science and Information Security, vol. 9, No. 6, pp65-69, june 2011

  161

  A NOVEL DUAL-BAND CHIRAL METAMATERIAL STRUCTURE WITH GIANT OPTICAL ACTIVITY AND NEGATIVE REFRACTIVE INDEX, (download)

  J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 26, 251–263, 2012

  162

  IMPROVED PERFORMANCE OF CIRCULARLY POLARIZED ANTENNA USING SEMI-PLANAR CHIRAL META-MATERIAL COVERS (download)

  Progress In Electromagnetics Research, Vol. 123, 337-354, 2012

  163

  INHOMOGENEOUS PLANAR LAYERED CHIRAL MEDIA: ANALYSIS OF WAVE PROPAGATION AND SCATTERING USING TAYLOR S SERIES EXPANSION (download)

  Progress In Electromagnetics Research, Vol. 125, 119-135, 2012

  164

  Analytical and Numerical Calculation of Reflection from a Stratified Structure Backed by a PEMC (download)

  Mediterranean Microwave Symposium (MMS), 2011 11th, 8-10 Sept. 2011, pp134 - 137

165 بهبود عملکرد آنتن مايکرواستريپ با پچ دايروی با تزويج روزنه ای توسط ساختار شکاف باند الکترومغناطيسی (download) اولين کنفرانس سامانه های مراقبتی پسيو دانشگاه شيراز 23-24 آذر 1390
166

  Dual- and Multiband Chiral Metamaterial Structures With Strong Optical Activity and Negative Refraction Index

  IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, VOL. 11, 2012,pp334-337

  167

  REALIZATION OF THE PERFECT ELECTROMAGNETIC CONDUCTOR CIRCULAR CYLINDER USING ANISOTROPIC MEDIA ( download)

  Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 25, 173-184, 2012

  168

  Development of Semi-Planar Chiral Metamaterials ( download)

  IEEE International Microwave Symposium 2012, Montreal Canada, Jun 2012. ISSN: 0149.645

  169

  On the Miniaturization of Semi-Planar Chiral Metamaterial Structures , (download )

  IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 60, NO. 12, DECEMBER 2012

  170

  Design, Optimization and Improvement of an Aperture Coupled Stack Microstrip Antenna Array using an Electromagnetic Band Gap Structure (download)

  4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE2012) Islamic Azad University, Gonabad-Branch 28-29-30 August 2012

  171

 

  ELECTROMAGNETIC SCATTERING FROM INHOMOGENEOUS PLANAR LAYERED MEDIA USING NOTATION OF PROPAGATORS (download)

  J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 26, 875–884, 2012

  172

  Analysis of different terminated inhomogeneous planar layered chiral media (download)

  Journal of Electromagnetic Waves and Applications

  2012, 1–9, iFirst Articl

  173

  PARAMETER RETRIEVAL OF CHIRAL METAMATERIALS BASED ON THE CAUSALITY PRINCIPLE

  Int. J. of RF and Microwave Computer-Aided Engineering, accepted for publication (early access, 2012, ISSN: 1099-047X

  174

  Development of Semi-Planar Chiral Metamaterials (download)

  IEEE International Microwav Symposium 2012, Montreal Canada, Jun 2012. ISSN: 0149.645

  175

  Analysis of Inhomogeneous Chiral Media Using Taylor’s Series Expansion (download)

  IEEE APS-URSI 2012, Chicago, IL, July 2012, ISSN: 1522-3965

  176

  Oblique Incidence of Plane Waves on PEC, PMC or PEMC Backed Inhomogeneous Chiral Slabs (download)

  IEEE Mediterranean Microwave Symposium, September 2012

  177

  Analytical Solution of Scattering by a PEMC Cylinder Coated with Aniotropic Media

  the 2012 IEEE International Sympsium on Ant. & propag. and USNC/URSI Nationat Radio Science Meeting in Chicago, USA, July 8-13, 2012, (montaseri)

  178

  Plane Wave Scattering by a Circular PEMC Cylinder Coated with Anisotropic Media

  International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering

  /Vol. 000, No. 000, Month 2012

  179

  Artificial Magnetic Conductors Realized by Planar Array of Loaded Loop for Antenna Applications (download)

  6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP),pp

  2891-2894, (hashemi)

  180

  Tri-band four elements MIMO antenna system for WLAN and WiMAX application (download)

  Journal of Electromagnetic Waves and Applications,

  2012, 1–10, (karimian)

  181

  ASSESSMENT OF RF RADIATION LEVELS IN THE VICINITY OF 60 GSM MOBILE PHONE BASE STATIONS IN IRAN (download)

  Radiation Protection Dosimetry (2012), pp. 1–4

  182

  Analysis of Finite Ground Plane Effects on Antenna Performance Using Discrete Green’s Function (download)

    Antenna Technology and Applied Electromagnetics (ANTEM), 2012 15th International Symposium on

  183

  Implementation of a PEMC Boundary Condition in the 2-D FDTD Technique

  IEEE APS-URSI 2012, Chicago, IL, July 2012, ISSN: 1522-3965 ,

  184

  PEMC-Backed Perfectly Matched Layer as Truncation Boundar

  IEEE APS-URSI 2012, Chicago, IL, July 2012, ISSN: 1522-396

  185

  RECONSTRUCTING CONSTITUTIVE

  PARAMETERS OF INHOMOGENEOUS PLANAR LAYERED CHIRALMEDIA BASED ON THE OPTIMIZATION APPROACH

  Progress In Electromagnetic Research M, vol. 29, .pp. 29-39, Feb. 2013

  186

  ELECTROMAGNETIC SCATTERING FROM INHOMOGENEOUS NOTATION OF PROPAGATORS

  J. of Electromagn. Waves and Appl., Vol. 26, 875–884, 2012

  187

  Reflection From Stratified Media Backed by a Perfect (Electromagnetic Conductor (PEMC

  IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 60, NO. 10, OCTOBER 2012

188 Efficient Lanczos – Fourier expansion-based transmission line formulation for full-wave modal analysis of optical waveguide (download)

  J. Opt. Soc. Am. B / Vol. 29, No. 6 / June 2012

  189

  AN FFT-BASED APPROACH IN ACCELERATION OF DISCRETE GREEN S FUNCTION METHOD FOR ANTENNA ANALYSIS (download)

  Progress In Electromagnetics Research M, Vol. 29, 17{28, 2013

  190

  Electromagnetic scattering from inhomogeneous planar-layered chiral media using the finite difference method

  Journal of Electromagnetic Waves and Applications, 2013

191

  (Dual-Polarized Angularly Stable High-Impedance Surface (download)

  IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 61, NO. 8, AUGUST 2013

192

  Compact negative-epsilon stop-band structures based on double-layer chiral inclusions (download

  IET Microw. Antennas Propag., 2013, Vol. 7, Iss. 8, pp. 621–629

193

  Analysis and design of a rib-like-based slot waveguide for nonlinear silicon nanophotonics

Journal of Modern Optics , 2013, Vol. 60, No. 11, 891 – 899
194

  Parameter retrieval of chiral metamaterials based on the state-space approach (download)

  PHYSICAL REVIEW E

88, 023204 (2013)
195 Modeling Graphene in the Finite-Difference Time-Domain Method Using a Surface Boundary Conditiondownload) IEEE Transactions on Antennas and Propagation 07/2013; 61(8):4176-4182
196 Modeling of perfect electromagnetic conducting boundary in the finite-difference time-domain method download Radio Science 07/2013
197 Analysis of Inhomogeneous Chiral Slab Using Taylor's Series Expansion download

  Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), 2012 IEEE, Chicago, IL; 07/2012

198 Conference Proceeding: PEMC-backed perfectly matched layer as a truncation boundary download

  Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI), 2012 IEEE, Chicago, IL; 07/2012

199 Inhomogeneous planar layered chiral media: analysis of wave propagation and scattering using Taylor’s series expansion download  
200 Designing a Compact-Optimized Planar Dipole Array Antenna download IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 02/2011
201 Effective Modeling of Graphene as a Conducting Sheet in the Finite-Difference Time-Domain Method download IEEE APS-URSI 2013, Orlando, FL, USA, July 2013
202 Effective Modeling of Graphene as a Conducting Sheet in the Finite-Difference Time-Domain Method 4th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics, Sharjah, UAE, March 2013, UAE
203

  Analysis of Line Source Radiation Above Grounded Inhomogeneous Chiral Layer Using a Hybrid Method of Fourier Transform and Taylor’s Series Expansion (download)

  IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 61, NO. 10, OCTOBER 2013

204 Wideband Modeling of Graphene using the Finite-Difference Time-Domain Method (download)

 

IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 61, NO. 12, DECEMBER 2013, PP: 6107-6114 

205

UWB Antennas Analysis Using FDTD-Based Discrete Green’s Function Approach (download)

 

IEEE ANTENNAS AND WIRELESS PROPAGATION LETTERS, VOL. 12, 2013, pp 1089-1093

206

DISCRETE GREEN’S FUNCTION APPROACH FOR THE ANALYSIS OF A DUAL BAND-NOTCHED UWB ANTENNA (download)

MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS / Vol. 55, No. 9, September 2013, pp 2168-2174

207

Electromagnetic Characterization of Uniaxial Chiral Composites Using State Transition Matrix Method

IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 61, NO. 11, NOVEMBER 2013, PP.5658-5665

208 تحليل پديده های غير خطی در فوتونيک سيليکنی نشريه سامانه های غير خطی در مهندسی برق،دانشگاه صنعتی سهند، دوره 1، شماره 2 پائيز 1392
209

Electromagnetic Characterization of Biaxial Bianisotropic Media Using the State Space Approach (download)

IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 62, NO. 3, MARCH 2014

     

 

 

 

  8- تاليفات (کتب تاليفی و ترجمه‌ای) :


 

  رديف

  زمان

  عنوان کتاب

  1

  1368

  مقدمه ای بر تئوری آنتنها

  2

  1370

  مقدمه ای بر مايکروويو

  3

  1370

  مقدمه ای بر سيستم های رادار

  4

  1372

  مقدمه ای بر الکترومغناطيس

  5

  1374

  قطعات نيمه هادی فرکانس بالا و کاربرد آنها

  6

  1375

  اصول رادار

  7

  1375

  روشهای محاسباتی برای الکترومغناطيس و مايکروويو

  8

  1376

  طراحی و اندازه گيری مدارات فرکانس بالا

  9

  1376

  مدارات نيمه هادی مايکروويو و کاربرد آنها

  10

  1378

  مقدمه أی بر اصول طراحی ماهواره

  11

  1379

  مقدمه ای بر سيستم الکترونيک و فن آوری ماهواره های کوچک

  12

  1379

  مقدمه أی بر امور مخابراتی در فصاپيماهای کوچک

  13

  1379

  اصول اندازه گيری در فرکانسهای بالا

  14

  1381

  تحليل وطراحی رادار

  15

  1389

  اثرات امواج الکترومغناطيسی بر روی بدن انسان

  16

  1390

  تحليل، طراحی و ارزيابی مأموريت فضاپيما

  17

  1390

  طراحی، اندازه­گذاری، ساخت و تست محموله و زيرسيستمهای فضاپيما

  18

  1390

  سيستمهای پيشرانه، پرتاب، تضمين مرغوبيت و مدلهای هزينه­های فضاپيما

  19

  1390

  حفاظت در برابر اشعه الکترومغناطيسی


 

  11- راهنمايی پروژه‌های کارشناسی و تحصيلات تکميلی :

 

  • پروژه های کارشناسی :

  1- مشخص کردن تابع تبديل يک سيستم به وسيله کامپيوتر (ابوالفضل اميرخانی) 1378 .
2- ساخت يک نمايشگر ديحيتالی فرکانس (علی بهرامی صادق آبادی) خاتمه تير 1379 .
3- طراحی و ساخت يک SSB Transceiver در فرکانس 2/14 مگاهرتز (سعيد غفاری). 1378
4- طراحی و ساخت يک تقويت کننده پالسی کم نويز 63 مگاهرتز (مجيد شيخ پور) 1379 .
5- گيرنده FM باند 30-80 MHz (علی حاج محمدحسينی). خاتمه تير 1379
6- طراحی و ساخت مدار درايو و کنترل برای سه موتور و اينترفيس بين آن و کامپيوتر ("طراحی و ساخت سيستم کنترل وضعيت به کمک فيدبک تصويری برای ميز شبيه ساز ماهواره") (محمد نظری فهندری) 1379
7- گرفتن تصوير از سخت افزار ويدئوئی و تحويل آن به نرم افزار پردازش تصوير: (طراحی و ساخت سيستم کنترل وضعيت به کمک فيدبک تصويری برای ميز شبيه ساز ماهواره") (عباس رياضی) 1379
8- پياده صازی الگوريتم مناسب پردازش تصوير بای تشخيص موقعيت و الگوريتم کنترلی برای دريافت زوايا و دادن فرمان به موتورها، (طراحی و ساخت سيستم کنترل وضعيت به کمک فيدبک تصويری برای ميز شبيه ساز ماهواره") (مهدی بنواری) 1379
9- طراحی دمدولاتور QPSK با سرعت 2*1 Mbit/Sec (عاليه آشورزاده) خاتمه مهر 1379
10- انتخاب و پياده سازی مناسبترين کدينگ در لينک ديتای HF (مريم جهانگيری) 1379
11- شبيه سازی و ساخت سخت افزار Encoder BCH (نرگس توکلی) خاتمه آبان 1379
12- تحليل و بهينه سازی آنتن Hentenna ارغوان امامی فروشانی) 1379
13- فشرده سازی نرم افزاری تصاوير دريافتی از ماهواره با الگوريتم a - MPBTC (بهروز حميديان) شروع مهر 1379خاتمه فروردين 1380
14- طراحی و پياده سازی اينترفيس کامپيوتر با تله متری و تله کامند ايستگاه زمينی ماهواره LEO (دانيال نيک فال) شروع مهر 1379 خاتمه فروردين 1380
15- طراحی و ساخت مدولاتور و دمدولاتور BPSK (با فرکانس 12 مگاهرتز و نرخ بيت Kbps 48) (فرتاش واصفی) شروع مهر 1379 –خاتمه اسفند 1379
16- طراحی و ساخت کدگشای فريم تله متری ايستگاه زمينی ماهواره LEO(فريدون صدر) شروع اسفند 1379
17- تحليل آنتن هليکس به روش مومنت. (زهرا داوودی راد) شروع خرداد 1380، خاتمه تير 1381
18- طراحی و ساخت پيش تقويت کننده حساس به بار (مصطفی يار قلي77) دی 1380 خاتمه شهريور 1381
19- طراحی و ساخت جمع کننده / مقسم توان باند وسيع UHF (زهرا محمودخاني77) خاتمه مهر 1382
20- طراحی و ساخت يک آنتن آرايه ای مايکرواستريپ 2×2 با پلاريزاسيون دايروی (آرزو علی پور77) خاتمه مهر 1382
21- طراحی و شبيه سازی يک آرايه دايروی فازی يزرگ (فرهاد مسعودي77) دی 1381 خاتمه بهمن 1382
22- سنتز و شبيه سازی آنتن آرايه ای فازی مسطح (آسيه هراتي78) دی 1381 خاتمه دی 1382
23- طراحی و ساخت يک فيلتر ميکروويو غيرفعال اينترديجيتال ميانگذر (عليرضا منفردی کنارسري76) اسفند 1381 خاتمه مهر 1382
24- طراحی و ساخت برد مدولاتور قابل برنامه ريزی توسط کامپيوتر با مدولاسيون GMSK (باند فرکانس 30-80 مگاهرتز) (مريم نصرتي78) تير 1382 خاتمه ؟
25- تحليل آنتن پاپيونی فرکتالی با روش FDTD (فرشاد کشميری) اسفند 1382؛ خاتمه شهريور 1383
26- شبيه سازی شکل دهنده وفقی پرتوی باند باريک سيستم مخابراتی در يک کانال با فيدينگ يکنواخت با استفاده از الگوريتم حداکثر SINR )ندا ابوتراب(1382؛ خاتمه آذر 1383
28- طراحی و تحليل و شبيه سازی يک فرستنده Telemetryباند S - (وحيد نيری) شروع اسفند 1383، خاتمه ارديبهشت 85
29- طراحی و تحليل و شبيه سازی يک فرستنده Telemetryباند S - (سيد محمد هاشمی) شروع اسفند 1383، خاتمه ارديبهشت 85
30- شبيه سازی پنهان نگاری اطلاعات در تصوير (محمد مهدی محمودزاده) شروع تير 1386
31- طراحی و ساخت کوپلر و مقسم توان دو بانده (مريم حيدری ورودی 85 ) شروع ديماه 1388، خاتمه شهريور 89

  32- طراحی فيلتر مايکروويو ميانگذر با صفر انتقالی شکل پذير و فرکانس مرکزی قابل تنظيم (راضيه ترکمنی ورودی 85 ) شروع ديماه 1388، خاتمه شهريور 89

  33- تحليل و شبيه سازی آنتن تک قطبی نيم دايره ای مسطح فوق پهن باند (عليرضا صالحی برزگر ورودی 84 ) شروع ديماه 1388، خاتمه شهريور 89
34- طراحی و شبيه سازی روشهای بهبود تضعيف باند قطع در فيلترهای رينگی مدار باز (سيد مجتبی موسوی زواردهی) شروع اسفند 1388-

 

  9- سمينارهای کارشناسی ارشد :
1. اثرات بيولوژيک امواچ الکترومغناطيس بر روی نسوچ بدن(حميدرضا شهيدکاويانی)1372
2. بررسی فريتهای RF و مايکروويو و کاربرد آنها (سيد احمد گلگون) 1373
3. روشهای اندازه گيری آنتن در ناحيه نزديک (خلج امير حسينی) 1373
4. آناليز و بررسی روشهای طراحی فيلترهای کريستالی و فيلترهای هليکال(قربانی فراز)1374
5. بررسی و طراحی فيلترهای دايپلکسر (ربيعی) 1374
6. نويز پذيری و چگونگی توليد نويز توسط ميکروکتنرولرها و روشهای کاهش اتْرات نويز (رفيعی)1374
7. طراحی سيستم مخابراتی بيسيم VHF آذربايجان(ده بزرگی) – 1375
8. تکنولوژی ساخت انواع لامپهای مايکروويو (رازيان)- 1375
9. کاربرد ابر رسانا در تهيه و ساخت مدارات فرکانس بالا (عسکری) 1375
10. بررسی اختلاف فاز دهنده های امواج مايکروويو و ميليمتری با استفاده از نيمه هاديها و خطوط تأخير (مرتضی نادری نبی) – 1376
11. روشهای افزايش قدرت تفکيک پذيری در رادارها (محمدی نيا رودسری) - 1376
12. روشهای حذف کلاتر و فشردگی پالس (يادگاری) – 1376
13. بررسی رادارهای روزنه مصنوعی و کاربرد آنها (نيک فال) – 1376
14. ايستگاههای زمينی ماهواره کوچک (رضوی زاده) – 1377
15. بررسی ابعاد تکنولوژی ساخت ماهواره های کوچک LEO (امينايی)- 1377
16. بررسی روشهای مدولاسيون و دمدولاسيون (علی خالقی) 1377 .
17. مديريت داده در ماهواره های LEO کوچک (مهدی محمدخانی). 1378
18. بررسی CCD ودوربينهای الکترونيکی ماهواره (حسن احمدی محمدآبادی) 1378
19. ساختار، مديريت و پروتکلهای دسترسی چندکانه در شبکه های مخابراتی VSAT (محمدرضا طاهرقلی).1378
20. آشکارسازی اجسام زير سطحی با رادار (علی ميرکمالی). 1379 ارديبهشت
21. بررسی آنتنهای فراکتال Fractal (علی مهرپرور). 1379 ارديبهشت
22. حذف تداخل با استفاده از آنتنهای وفقی به کمک الگوريتم ژنتيک. (بهنام رجبی) 1379
23. بررسی آرايه مشبک و کاربرد آنها در ساختارهای فضائی. (سيدعلی سجادی موحد) 1379
24. بررسی سيستم رادار ناوبری تاکتيکی (TACAN) . (حميدرضا جليليان خالقی) 1379
25. بررسی و ارزيابی مدلسازی آنتنهای سيمی در نرم افزارهای NEC . (عليرضا ملاح زاده) 1379
26. بررسی طراحی آنتنهای آرايه فازی با کاربرد راداری. (امير حسين يمينی) شروع شهريور 1380، خاتمه ارديبهشت 1381
27. تحقيق در مورد لانچرهای مختلف الکترومغناطيسی. (سعيدرضا استادزاده) شروع شهريور 1380، خاتمه ارديبهشت 1381
28. بررسی سرويسهای ماهواره و سرويسهای فيبر نوری و مقايسه آنها. (فرزانه صادق زاده ميلانی) شروع تير 1380، خاتمه آذر 81
29. شکلدهی بيم در آنتنهای آرايه ای (منصور کوچکی ورنوسفادرانی) آبان 81، خاتمه ارديبهشت 82
30. شيوه های جديد در طراحی، شبيه سازی و ساخت آنتنهای دو بانده تلفنهای موبايل (امير حبيب زاده شريف) تير 1382، بهمن 1382
31. ليزر الکترون آزاد (عليرضا ياحقی) تير 1382، بهمن 1382
32. سيستمهای فرستنده و گيرنده RF (T/R) (آزاده تسليمی) مهر 82، ارديبهشت 83
33. تخصيص طيف موج ميليمتری در محدودهء 30-100 GHz برای کاربردهای مختلف با درنظر گرفتن شرايط محيطی،نرخ ارسال داده و عوامل موثر در لينک (آزاده مديری) خرداد 83، آبان 83
34. بررسی رادارهای ماورائ افق (امير محمد خذری) مرداد 83، آبان 83
35. بررسی روشهای کاهش تداخل و حذف جمينگ در گيرنده های GPS (حامد رسولی) آبان 83، خاتمه 7/ 84
36. طراحی و بهينه سازی شبکه راديوئی مخابرات سيار (سيد محمد امجدی) ارديبهشت 85 خاتمه تير 85
37. GPRS و GSM ارتقائ از GSM به GPRS (نسل 2 به 5/2) (سورن شمسی نژاد) ارديبهشت 85
38. بررسی و ارزيابی سيستمهای پرش فرکانس در کانالهای مخابراتی در حضور جمينگ (مهدی تفرشی) ارديبهشت 85
39. بررسی روشهای طراحی شبکه های موبايل در شهر تهران (اصغر ادبی) تير 85
40. بررسی فرکانس داپلر و روشهای جبران سازی و استفاده بهينه از آن در لينکهای مخابراتی ماهواره های LEO (سيد محمد هاشمی) تير 86
41. بررسی آنتنهای جديد ماهواره های LEO (سيد حسن صديقی) تير 86
42. بررسی روشهای شناسائی تعداد و جهت يابی همزمان اهداف و جمرها (علی ابويسانی) 23/3/87 خاتمه آذر 87
43. بررسی برخی آنتنهای جديد و بهينه شده فوق باند وسيع (UWB) (محسن يزدانی) بهمن 1387
44. بررسی اثرات تشعشع امواج تلفن همراه بر بافت موجود زنده (بتول بحرينی) بهمن 1387 خاتمه 1/ 88
45. بررسی روشهای جديد جلوگيری از برقراری ارتباطات گوشی تلفن همراه (مريم برنا) شهريور 1388 خاتمه 9/ 88
46. بررسی ساختارها و کاربردهای جديد EBG (کيارش ملکزاده) خاتمه آذر 88
47. استفاده از تکنولوژی فتونيک در اندازه گيری نويز فاز و اسيلاتورهای نوری (محمدعلی پارسائی)
48. بررسی محيط های کايرال و برخی از کاربردها (کاهش سطح مقطع راداری و انتشار موج پس رو) (داوود ظريفی) خرداد 1389
50. بررسی روشها و اندازهگيری و پرتوگيری ميدانهای الکترومغناطيسی و اثرات آن بر روی بدن (رضا کريميان) خرداد 1389
51.بررسی و طبقه بندی مباحث امنيتی GPRS و راه حل های مناسب آن (شايان حاذق فطرت جو) خاتمه آبان 89

  52- بررسی و معرفی زيرساختها برای پرداخت امن موبايل (زهرا موسوی) (مجازی IT ) شروع ديماه 1388 خاتمه خرداد 89

  53- بررسی روشهای اندازه گيری اثرات تشعشعی BTS های تلفن همراه بر روی محيط زيست و راهکار مقابله با آن (راضيه مردانی) (مجازی مخابرات امن) خاتمه آذر 1389

  54- بررسی طراحی و کاربردهای Passive Chipless RFID (محمد مهدی تسخيری) ورودی 1389 فروردين 90 خاتمه خرداد 90

  55- بررسی افزايش امنيت در لينکهای ارسال و دريافت ماهواره (محمد رضا مهربانی) (مخابرات امن) ورودی 1389 ارديبهشت 90

  56- بررسی اثر انتشار امواج راداری در آشکارسازی اجسام فضائی (احمد جلالی ديل) ورودی 1389 فروردين 90

  57- تعيين مدار ماهواره‌ها با استفاده از رادار (ناصر منتصری) (نوبت دوم) ورودی 1389

  58- بررسی روشهای افزايش پهنای باند تقويت کننده های با نويز پايين ( LNA ) فوق پهن باند ( UWB ) (سعيد بيانلو) ورودی 1390تصويب بهمن 1390

  59- (حسين حسن زاده) ورودی 1390

  60- بررسی روشهای پهن باند کردن و کاربردهای جديد آنتنهای آرايه انعکاسی (اکبر رهنمون) ورودی 1390 تصويب اسفند 1390

 

 

  • پروژه های کارشناسی ارشد

  1. طراحی و ساخت يک آرايه دوقطبی ريزنواری
2. تحليل و طراحی و ساخت يک قطعه موجبری شامل موجبر باريک شده، تغذيه - اتصال گردان (آقامحمدی)
3. آناليز يک ساختمان ريزنواری به شکل دلخواه با معادله انتگرال پتانسيل مخلوط با استفاده از روش ممان (نادر کمجانی)
4. طراحی و شبيه سازی کامپيوتری سيستم کشف رادار
5. شبيه سازی pulse repartition & radar signal deinterleaver بوسيله شبکه های عصبی.(محمدامين ضياء)1373
6. طراحی و ساخت يک تقويت کننده توان بالای مايکروويو (باندL) (شروين اميری)
7. حل عددی ناپيوستگی در موجبر CPW به روش تمام موج (سيد جلال زينتی)
8. آناليز، طراحی و ساخت گيرنده X .
9. شبيه سازی سه بعدی توان الکترومغناطيس جذب شده در محيط غيرهمگن توسط روش المانهای محدود.
10. طراحی و ساخت فرستنده سنتی سايزر باند HF . (قربانی فراز)1374
11. طراحی و ساخت گيرنده سنتی سايز باند . HF (ربيعی) 1374
12. طراحی و ساخت کنترل سنتی سايزر باند HF. (رفيعی)1374
13. طراحی و ساخت تقويت کننده پر قدرت باند . HF(سيد احمد گلگون) 1373
14. طراحی و ساخت آنتن CPW . (ابهری)
15. طراحی و ساخت آنتن ريزنوار دايره ای.
16. کاربرد سيستم هوشمند در تکميل و تشخيص سيگنالهای راداری.
17. شبيه سازی تبديل ميدان ناحيه نزديک آنتن به ناحيه دور در دستگاه استوانه ای. (محمد حسين حافظی)
18. طراحی و ساخت يک تشخيص دهنده فاز دو بيتی در باند C .
19. طراحی و ساخت فرستنده و گيرنده باند VHF (حميد رضا بيات) (مشترک)1375
20. ساخت مدل سه بعدی بافت و نمايش گرافيکی با اطلاعات تصاوير CT (سيدرضازاده) 1375
21. طراحی و ساخت فرستنده و گيرنده راديو رله جهش فرکانس 32 کاناله باند UHF (مرتضی نادری نبی) 1376
22. محاسبه انرژی دريافتی توسط گيرنده های سيار در پشت ساختمانهای شهری 1376
23. طراحی و ساخت بخش کنترل و لاجيک سيتم جهش فرکانس راديو رله 32 کاناله در باند UHF (ارزبين) 1376
24. طراحی و ساخت آرايه ريزنواری برای ارتفاع سنج راداری (محمدی نيا رودسری) – 1376
25. طراحی و ساخت فيلتر DR باند X (يادگاری) – 1377
26. طراحی و ساخت اسيلاتور پايدار باند X (مهدی سياسی فر) – 1377
27. طراحی و ساخت Quad multiplexer (اکبر عظيمی علمداری) - 1377 (مشترک)
28. جداسازی بافتهای مختلف در تصاوير CT (زهره معتمدی) - 1377 (مشترک)
29. شبيه سازی سه بعدی توان الکترومغناطيسی تلف شده در محيط غير همگن به روش FDTD (محمدرضا صديق) 1377
30. طراحی و ساخت فرستندهPART - X جهش فرکانس پالسی باند يک UHF (جعفر بابويی) 1377 (مشترک).
31. طراحی و ساخت فرستنده جهش فرکانس در باند يک UHF (يغمائيان) (مشترک).
32. طراحی و ساخت يک سيستم کدر و ديکدر برای ماهواره کوچک LEO (رضوي‏زاده) (مشترک) 1378
33. طراحی و ساخت مودم FSK با آشکارسازی همدوس با نرخ بيت bps 9600 (علی خالقی) 1378
34. طراحی و ساخت بخش RF يک گيرنده FM ماهواره مدار پايين (سيد احمد نقيب) 1378
35. طراحی و ساخت آنتن Turnstile با پلاريزاسيون دايروی باند VHF برای ماهواره کوچک (امين امينايی)1378
36. طراحی و ساخت آنتن Bow-Tie بر روی پايه دی الکتريک (محسن فياضی).1379 ناتمام.
37. طراحی و ساخت فرستنده قدرت UHF ماهواره کوچک (خداداد هليلی). 1379خاتمه اسفند 1379
38. طراحی يک پردازشگر رادار MTI (علی مهرپرور). شروع 1379 خاتمه فروردين 1380
39. تحليل، طراحی و ساخت آنتن هليکس چهار شاخه أی برای گيرنده زمينی ماهواره کوچک در باند VHF (علی ميرکمالی). 1379
40. طراحی و ساخت مودم راديوئی bps 9600 ماهواره LEO با مدولاسيون qpsk (عليرضا برادران). 1379
41. طراحی و ساخت دوربين CCD ماهواره.(حسن احمدی محمدآبادی) 1379
42. طراحی و ساخت آنتن مايکرواستريپی باند X با روش مومنت (يعقوب قانع قره‏باغ) 1379 خاتمه آذر 1379
43. تحليل و طراحی آنتن Short Backfire (حميدرضا جليليان خالقی) شروع 1379 خاتمه شهريور 1380.
44. طراحی و ساخت سطوح انتخابگر فرکانس (بهنام رجبی) شروع خ 1380 خاتمه اسفند1380،
45. تحليل الکترومغناطيسی و حرارتی دو بعدی حالت گذرای پرتاب کننده الکترومغناطيسی. (سيدعلی سجادی) شروع خرداد 1380، خاتمه ارديبهشت 1381
46. تحليل فيلتر ميانگذر با سطوح انتخابگر فرکانس متشکل از المان های روزنه ای حلقوی (عليرضا ملاح زاده) شروع خ 1380 خاتمه ب1380،
47. تحليل و ساخت آنتن پاپيونی بر روی پايه دی الکتريک (امير حسين يمينی). شروع آبان 1380خ اسفند 1381
48. تحليل و طراحی يک آنتن آرايه ای مايکرواستريپی به صورت محموع و تفاضل. (سيد رضا استاد زاده ) شروع بهمن 1380. خاتمه آبان1381
49. طراحی جمر برای سيگنالهای دريافتی گيرنده GPS (فرزانه صادق زاده ميلانی) شروع مهر 1381 . خاتمه آذر 1382
50. طراحی و شبيه سازی يک آرايه 4×4 مايکرواستريپی با پلاريزاسيون دايره ای در باند S . (منصور کوچکی ) شروع دی 1381. خاتمه 1384
51. طراحی و تحليل تغيير فاز دهنده پنج بيتی در باند S (آزاده تسليمی) شروع مهر 82‏‏ خاتمه ديماه 83 .
52. طراحی و شبيه سازی آنتن آرايه ای 2×2 پچ مايکرواستريپ با پلاريزاسيون دايروی به روش شبکه چند پورتی (امير حبيب زاده شريف) شروع آذر 1382 خاتمه آذر 83.
53. تحليل ميدانی ساختار لامپ استبيلی ترون (عليرضا ياحقی) شروع آبان 1382 خاتمه مهر 1383
54. تحليل آرايه انعکاسی در يک آنتن آرايه انعکاسی مايکرواستريپ تاخورده (FMRA) در باند 58-61GHz (آرزو مديری) 83، خاتمه آذر 1384
55. طراحی و شبيه سازی آنتن مخروطی پهن باند (امير محمد خذری) 83 خاتمه خرداد1384
56. طراحی و شبيه سازی آنتن آرايه ای مايکرواستريپ با پلاريزاسيون دايره ای (منصور کوچکی) خاتمه شهريور 1384
57. بهينه سازی عملکرد يک رادار پالسی در محيط ناامن (حامد رسولی) ارديبهشت 84، تير 85
58. طراحی و تحليل Switched (Active) FSS در حالت تابش مايل موج الکترومغناطيسی به روش FDTD شروع آبان 1384 خاتمه 1385
59. شکل دهی تابه در مخابرات بی سيم جهت حذف تداخلهای مخرب به منظور مقابله با حمله جمينگ درشبکه نسل آينده NGN . (مهدی تفرشی) شروع ارديبهشت 85 خاتمه 1385
60. طراحی و تحليل بخش گيرنده RF موبايل نسل سوم (3G) (سورن شمسی نژاد) خاتمه آبان 1386
61. تحليل و طراحی مدل راديو فوق پهن باند (علی درافشان) تير 86 خاتمه تير 1387
62. طراحی بهينه سازی و ساخت آنتن ياگی يودا چاپی با استفاده از روش IWO (سيد حسن صديقی) خاتمه مهر 1387
63. طراحی بهينه سازی و ساخت آنتن چاپی با استفاده از روش IPO (سيد محمد هاشمی) خاتمه مهر 1387
64. طراحی و شبيه سازی و ساخت يک فيلتر موجبری تيغه دار (محسن يزدانی) بهمن 87 خاتمه آبان 88
65. کاهش ابعاد آنتن تک قطبی با استفاده از ساختار Meander-Line برای کاربرد در سيستم RFID (بتول بحرينی) بهمن 1387 خاتمه بهمن 88
66. تشخيص تعداد و جهت سيگنالهای دريافتی در محيط شامل تداخل غيرفعال با استفاده از روشهای پردازش آرايه ای (علی ابويسانی) 1387 خاتمه شهريور 88
67. افزايش دقت مکانيابی و ردگيری کاربر شبکه GSM با استفاده از شبکه­های عصبی (مريم برنا) خاتمه ديماه 89

  68. بهبود عملکرد ارايه آنتن ميکرواستريپی با تزويج روزنه ای توسط ساختارهای EBG (کيارش ملکزاده) شروع بهمن 1388
69. شبيه سازی و بهينه سازی انتن مسطح چهار عنصری MIMO با استفاده از روش PSO (رضا کريميان) ورودی 88 شروع خرداد 1390 خاتمه خرداد 1391
70. استخراج پارامترهای الکترومغناطيسی مؤثر متامتريالهای کايرال شبه صفحه­ای و معرفی و بررسی ساختارهای جديد داوود ظريفی 88 شروع دی 1389- خاتمه تير 1390

  71. تحليل و محاسبه پراکندگی از ساختارهای استوانه ای PEMC با پوشش ناهمسانگرد عايقی و مغناطيسی (ناصر منتصری) ورودی 1389 تصويب ديماه 1390

  72. بهبود بر چسب های RFID چند تشديدی با استفاده از آنتنهای پلاريزاسيون دوگان متعامد (محمد مهدی تسخيری) ورودی 1389 تصويب ديماه 1390

  73. ( محمد رضا مهربانی) (مخابرات امن) ورودی 1389

 

  • پروژه های دکتری
1- شبيه سازی سه بعدی موتورهای خطی جريان مستقيم (DCLM) (محيط غير همگن با زمان) با روش المانهای محدود، (اصغر کشتکار) 1377 .
2- تحليل تمام موج و مدلسازی گريداسيلاتورها در جمع کننده های فضائی توان مايکروويو، (شروين اميری)، 1378.
3- تحليل آنتنهای ميکرواستريپی فعال و غيرفعال با روش ماتريس خط انتقالی، (نادر کمجانی برچلوئی)، تير، 1379.
4- تعيين پارامترهای هندسی آنتن و گوشی تلفن سيار برای حداقل کردن جذب توان در مغز، (جواد نوری نيا)، تير 1379.
5- تحليل و طراحی آنتن چند حلقه ای مايکرواستريپی (علی مير کمالی) شروع 1382 خاتمه ارديبهشت 1385
6- محاسبه سطح مقطع راداری با روش معادله سهموی (عليرضا ملاح زاده) شروع 1383 خاتمه تير 1385
7- کاربرد استنتاج فازی در تخمين امپدانس آنتنهای آرايه ای صفحه ای با بارگذاری غير خطی در حوزه فرکانس (استاد زاده) خاتمه اسفند 1387
8- تحليل خطی و غير خطی موجبر شياری نوری (حبيب زاده)
9- مدلسازی FDTD مسائل شامل محيطهای پيچيده، تصويب 4بهمن1389 (وحيد نيری)

10- مدلسازی محيط متامتريال با بکارگيری ذرات جديد در ديواره­های الکترومغناطيسی، تصويب 4بهمن1389 (سيد محمد هاشمی) 

11- تحليل و شبيه سازی آنتنهای بازتابنده مسطح کسگرين با قابليت اسکن دو بعدی پرتو برای کاربردهای راداری موج ميليمتری (علی ايمانی) ورودی 1388 تصويب 26 ديماه1390

12- تحليل و بهينه سازی آنتنهای مسطح فوق باند وسيع با استفاده از تابع گرين گسسته زمان استنتاج شده از معادلات FDTD تصويب 7 آ بان 1390 (سلماسادات ميرهادی) ورودی 1388

   

 

  12- افتخارات کسب شده

  • تقدير برای کتاب مقدمه أی برای آنتن (کتاب سال 1369) .

  • استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت.

  • استاد نمونه کشور سال 74 .

  • پژوهشگر نمونه دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت سال79.

  • پژوهشگر نمونه جشنواره سلمان فارسی آذر 83 .

 

  13- آزمايشگاه (های) تحقيقاتی

  آنتن


نظر شما نظر شما نسخه مناسب چاپنسخه مناسب چاپ

 
آخرین اخبار
 • - پيوستن به FATF سفره مردم را محدودتر مي‌کند/ موافقان ابتدا بگويند برجام چه شد؟
 • - مسير آيت‌الله رئيسي خارج از باندبازي و جناح‌بازي است
 • سليماني در گفت‌وگو با فارس: نمايندگان بررسي FATF را يکسال عقب بياندازند تا تکليف همکاري ما با اروپا مشخص شود -
 • سليماني در گفت وگو با فارس:مردم منتظر خبر برخورد با مفسدين و محتکران هستند/دولت و قوه قضائيه مماشات نکنند - نماينده سابق مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب با آن اختيارات گسترده و وسيع که به قوه قضائيه ابلاغ کردند، نشان دادند که همان مطالبات مردم را سردست گرفته‌اند در نتيجه دو قوه مجريه و قضائيه نبايد معطل و مماشات کنند. مردم منتظر خبر برخورد با مفسدين هستند و هر چه ديرتر اين اقدام انجام شود، به ضرر است و اعتماد عمومي نسبت به اين دو قوه کمتر مي‌شود
 • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - بسته 12 گانه دولت را بايد به فال نيک گرفت/ به مديران چابک، سرحال و معتقد نياز داريم
 • وزير پيشين ارتباطات در گفت‌وگو با جام جم آنلاين - پيام‌رسان داخلي با تنبلي دولت مواجه شده/ افزايش 10 برابري سرعت اينترنت با راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات بودجه‌اي که وزارت ارتباطات بخواهد در اين زمينه اختصاص دهد چندان هم زياد نيست و تصور مي‌کنم اگر حدود 5 تا 10 درصد 7 هزار ميليارد را به پشتيباني از پيام‌رسان‌هاي داخلي اختصاص دهند يک شبکه پيام‌رسان ناب و قابلي خواهيم داشت. به‌ويژه اينکه جوانان و کارشناسان ما در اين حوزه درصحنه عمل توانايي‌هاي بارزي از خود نشان داده‌اند. ضمن اينکه افکار عمومي هم علاقه‌مند به استفاده از پيام‌رسان داخلي است. سليماني خاطرنشان کرد: چرا بايد ما به يک پيام‌رسان خارجي وابسته باشيم که مشخص نيست سر نخ آن دست چه کسي است و در مواقع بروز مشکل چه کسي پاسخگو خواهد بود.
 • سليماني در گفت‌وگو با فارس: - سليماني در گفت‌وگو با فارس:قوه قضائيه قضات مجرم‌ را طبق فرمايش رهبري به مردم معرفي کند